Ondernemers Fonds Workum I Ondernemersvereniging Workum I Workum I Samen sterk ondernemen I Protocol voor het Ondernemersfonds Workum

  • Stacks Image 393
  • Stacks Image 399
  • Stacks Image 395
  • Stacks Image 397
  • Stacks Image 401
Stacks Image 465
Stacks Image 469
Stacks Image 473
Stacks Image 477

Fonds

Vergaderdata Ondernemersfonds

Datum vergadering/ aanvraag binnen
2020
7 januari/ 30 december 2019
3 maart/ 24 februari
6 mei/ 28 april
7 juli/ 29 juni

▼ Protocol projecten OF Workum

(2e versie d.d. 18 dec. 2017)
Via welke weg kan men aanvragen indienen met betrekking tot financiering vanuit het Ondernemers Fonds Workum? (OFW)

Aanvragen kunnen via de website van het Ondernemersfonds(OF), www.ondernemersfondsswf.nl ingediend worden (deze worden dan zonder tussenkomst van het OF rechtstreeks naar de Ondernemers Vereniging Workum (OVW) verzonden), of men dient een verzoek in via het secretariaat van de OVW (per mail), info@ondernemersverenigingworkum.nl. COW stuur hierna een ontvangst bevestiging en geeft de aanvraag een projectnummer.
1
Waaraan dient uw verzoek te voldoen?

De aanvrager dient een volledige en inhoudelijke omschrijving van het project te geven alsmede een onderbouwing waarom men meent voor financiering uit het OFW in aanmerking te komen. Tevens dient er een zo volledig mogelijke begroting (inclusief de totale projectkosten) meegeleverd te worden alsmede een onderbouwing van het gewenste bedrag welke men uit het OFW wenst te ontvangen. Indien men reeds over eigen middelen beschikt of over cofinancieringen dan dient men dit uiteraard ook in de begroting te benoemen. De commissie OF gelden Workum zal de aanvraag beoordelen waarna het bestuur hierin een besluit zal nemen. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de gang van zaken door ons.
2
Wat zijn de beoordelingscriteria? (er dient in principe aan alle criteria te worden voldaan);

a. Als leidraad geldt dat het fonds door en voor ondernemers is. Projecten dienen dus ten goede te komen aan alle ondernemers in Workum of een navenante groep van ondernemers in Workum, Dit ter beoordeling van het bestuur.
b. Individuele sponsoring is uitgesloten.
c. Project dient een collectief belang te dienen.
d. Project dient vernieuwend te zijn.
e. Project dient het huidige ondernemersklimaat te verstevigen.
f. Project kan en mag geen gemeentelijke taken overnemen.
g. Reeds bestaande projecten welke verliesgevend zijn worden niet ondersteund.
3
Aanvraag en uitkering met betrekking tot projectgelden

Projecten worden door de initiatiefnemers ingediend bij het secretariaat van de OVW (zie artikel 1). De secretaris stuurt de aanvraag door naar de Commissie Ondernemersfonds Workum(COW). De COW beoordeelt de aanvraag conform artikel 2 & 3 en brengt een advies uit over de aanvraag aan het bestuur van de OVW. Het bestuur beslist hierna over de aanvraag in haar bestuursvergadering.

Aanvraag voldoet niet aan de criteria. Bestuur OVW stuurt de aanvraag retour
met argumentatie etc. Indien de aanvraag met enige aanvulling wel aan de criteria zou kunnen voldoen dan delen wij dit de aanvrager mede en kan men het verzoek nogmaals met de aanvullingen indienen. Deze zal dan door het COW herbeoordeeld worden.

Projecten worden voor maximaal 3 jaar ondersteund (dit is natuurlijk mede afhankelijk van de jaarlijkse stemming tijdens de ALV/OVW over het OF).

De ALV dient de projecten begroting O.F. gelden goed te keuren.
4
Aanvraag voldoet wel aan de criteria.
De aanvrager krijgt mail dat de aanvraag in behandeling genomen is. COW beoordeeld de aanvraag conform artikel 3, eventueel vraagt de COW aanvullende informatie indien men dit nodig heeft ter beoordeling.

De aanvraag wordt voorgelegd aan het bestuur OVW met aanbeveling COW. Vervolgens neemt het bestuur van de OVW hierover een besluit. Mochten de goedgekeurde aanvragen in een boekjaar het totaal te beschikking staande budget overschrijden dan zal het bestuur van de OVW hiervoor een modus dienen te vinden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een pitching of verdeelsleutel.

Hierna vindt er een administratieve reservering plaats van de toegekende omvang.

De aanvrager wordt van het besluit alsmede de geldende spelregels (verantwoording etc.) op de hoogte gesteld. Er wordt hem tevens een contract ter ondertekening aangeboden (borging juiste besteding OF gelden en verantwoording).
Initiatiefnemers voeren de operatie van het project en zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het project. Afhankelijk van hetgeen wordt afgesproken kunnen de volgende afspraken tussen initiatiefnemers en OVW gelden:
5
1. De initiatiefnemer is een btw plichtig bedrijf
Betalingen worden door de initiatiefnemers verricht. Btw kan door de initiatiefnemer in vooraftrek worden genomen. Na afronding van het project wordt een nacalculatie voorzien van onderliggende facturen en betalingsbewijzen van de facturen ingediend bij OVW. De initiatiefnemer factureert het toegekende bedrag aan OVW, nota is voorzien van btw. De btw dient door de initiatiefnemer te worden opgegeven. Na beoordeling van de nacalculatie door de administratie van de OVW wordt het bedrag overgemaakt aan de initiatiefnemer. Het bedrag gaat ten laste van de eerder gevormde reservering. OVW neemt de btw in vooraftrek.

2. Initiatiefnemer is geen btw plichtig bedrijf
Betalingen worden door de initiatiefnemers verricht. Btw kan door de initiatiefnemer niet in vooraftrek worden genomen. Na afronding van het project wordt een nacalculatie voorzien van onderliggende facturen en betalingsbewijzen van de facturen ingediend bij OVW. De initiatiefnemer factureert het toegekende bedrag aan OVW, nota kent geen btw. Na beoordeling van de nacalculatie door de administratie van de OVW wordt het bedrag overgemaakt aan de initiatiefnemer. Het bedrag gaat ten laste van de eerder gevormde reservering. OVW kan geen btw verrekenen.

3. OVW keurt rechtstreekse verzending van facturen voor projecten aan OVW goed. Na goedkeuring door het bestuur dat facturen voor projecten rechtstreeks worden gefactureerd aan OVW, worden facturen via info@ondernemersverenigingworkum.nl door de leverancier aangeboden bij OVW. Deze facturen komen terecht bij de penningmeester die de facturen controleert. Indien de factuur conform de begroting is, wordt de factuur goedgekeurd en betaald. Het betaalde bedrag gaat ten laste van de eerder gevormde reservering. Indien de factuur niet conform begroting is, wordt contact opgenomen met de initiatiefnemer. De btw wordt binnen de OVW verrekend. (Of op declaratie basis, dus declaratieformulier voor het hele project, met de bijbehorende facturen aangehecht ! )
6
Algemene voorwaarden OF met betrekking tot verantwoording.

Het bestuur van de OVW dient de begroting ten aanzien van het OFW (dus niet van de OVW zelf) aan het OF aan te leveren. De begroting dient door de ALV goedgekeurd te worden, deze begroting alsmede de notulen + getekende presentielijst dient aan het OF toegezonden te worden. Er dient een resultatenrekening van het OFW (onder verantwoording van het bestuur van de OVW) van het voorgaande jaar aangeleverd te worden, ook deze dient door de ALV te zijn goedgekeurd (2019).

▼ Protocol evenementen OF gelden

1
Waaraan dient uw verzoek te voldoen?

De aanvrager dient een volledige en inhoudelijke omschrijving van het evenement te geven alsmede een onderbouwing waarom men meent voor financiering uit het OFW in aanmerking te komen. Ook dient er een zo volledig mogelijke begroting (inclusief de totale evenementkosten) meegeleverd te worden alsmede een onderbouwing van het gewenste bedrag welke men uit het OFW wenst te ontvangen. Als men reeds over eigen middelen beschikt of over cofinancieringen dan dient men dit uiteraard ook in de begroting te benoemen. De commissie OF gelden Workum zal de aanvraag beoordelen waarna het bestuur hierin een besluit zal nemen. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de gang van zaken door ons.
2
Wat zijn de beoordelingscriteria? (er dient in principe aan alle criteria te worden voldaan);

a) Als leidraad geldt dat het fonds door en voor ondernemers is. Evenementen dienen dus ten goede te komen aan alle ondernemers in Workum of een navenante groep van ondernemers in Workum.
b) Individuele sponsoring is uitgesloten.
c) Evenement dient een collectief ondernemers belang te dienen.
d) Evenement dient het ondernemersklimaat te verstevigen.
3
De ALV dient de evenementen begroting O.F. gelden goed te keuren terwijl er tevens een goedkeuring nodig is van het O.F/.S.W.F.
Stacks Image 481
Stacks Image 484
Stacks Image 487
Stacks Image 490
Stacks Image 54

Deze website maakt enkel gebruik van cookies van externe social media als Facebook en Twitter. Meer weten? Surf naar onze privacyverklaring